Kategoriarkiv: Catrine da Costa-fallet

Dödsdatum och rättsentomologi

Ibland har läsare synpunkter på gamla fall som t.ex. daCosta- och Quick-fallen. Häromdan meddelade en person exalterat att han hittat “bevis” för vilken dag år 1984 som döden inträffade för Catrine da Costa. Enligt uppgiftslämnaren hade det gjorts en “entomologisk analys” som visade att Catrine miste livet den 16 juni.

Sanningen är dock att det aldrig utförts någon rättsentomologisk analys i det fallet, av naturliga skäl (åtminstone inte offentligt publicerad). Förutsättningarna i daCostafallet möjliggör inte bestämning av dödsdatum – inte ens med rättsentomologi. En orsak är att kroppsdelarna hittades inneslutna i plastsäckar och det är högst osäkert när insekter fick åtkomst till kroppen, det kan ha skett långt efter att säckarna placerats utomhus.

För den som vill veta mer om detta och grotta ner sej i insekter och andra detaljer som kan vara obehagliga… fortsätt läs. Först en kort översikt:

– Studier visar att för lik inomhus kan det kan dröja flera dygn innan de hittas av spyflugor och andra insekter.
– Säckarnas botten var perforerade av insekter.
– Säckarna innehöll många andra insekter förutom fluglarver.
– Lufttemperaturen var låg och det var regnrekord den perioden.
– Vår vanligaste spyfluga är solälskande och föredrar öppna platser.
– En rättsentomolog kan med några dagars marginal bedöma när insekter fick åtkomst till en död kropp, vilket kan vara långt senare än dödsdatum.
– Det svenska kalla klimatet försvårar tidsbestämningen för rättsentomologen, se t.ex. fallet Vatchareeya Bangsuan.

Bakgrund

Det man vet helt säkert i da Costafallet är att kroppen styckades och inneslöts i plastsäckar. Den 18 juli 1984 hittades två tillslutna säckar (i buskage under en stor gran), och den 7 augusti hittades ytterligare två tillslutna säckar (som låg i varsin yttersäck) i buskage ett par kilometer från första fyndplatsen.

Domstolen på 1980-talet ansåg att dödsdatum kunde vara nånstans i intervallet 10 till 21 juni.
Det senare datumet sattes utifrån botanikers utlåtande om hur länge säckarna legat på fyndplats nr 2 (“två månader plus/minus högst två veckor”).
Det första datumet, 10 juni, sattes utifrån sista säkra iakttagelsen av Catrine. Åklagarens gärningsbeskrivning utgick från 10 juni.
Säckarna vid fyndplats nr 1 rapporterades av en hundägare som uppgav att han lagt märke till säckarna en månad tidigare, han angav inget datum. Hunden hade inte visat något intresse alls för säckarna.

Mera fakta

– Säckarna vid första fyndplatsen (18 juli) hade små hål i botten (var “perforerade”), troligen orsakat av insekter. Säckarna innehöll – förutom kvarlevor – rikligt med fluglarver, några enstaka okläckta puppor (inga flugor), samt många andra insekter (“gott om andra “kryp”, enligt polisen).

– Säckarna vid fyndplats två (7 augusti) innehöll dessutom kläckta puppor och “sparsamt med flugor som är grönaktiga, slöa”, enligt obducenten.

– Medeltemperaturen utomhus var 13,9 grader under 10 juni till 18 juli (enligt SMHI:s korrigerade data), med nattemperaturer ned till omkring tio grader under de första veckorna.
För perioden 18 juli till 7 augusti var medeltemperaturen 16,4 grader.

– Det var rikligt med nederbörd, år 1984 hade regnrekord för juni+juli under åren på 1980-talet.

Fördröjning. Flera studier har visat det som många redan anade eller visste, nämligen att det kan ta betydligt längre tid för spyflugor och andra insekter att kolonisera en död kropp när den ligger inomhus istället för utomhus. Även om fönster e.dyl. är öppna. Det handlar om uppåt fem dygns fördröjning, i de fall där åtkomst slutligen skedde. Liknande gäller förstås om kroppen är inlindad eller innesluten i något, t.ex. i en plastsäck.

– Om kroppsdelar innesluts i plast en kort tid efter döden så kan kroppsdelarna vara välbevarade även efter lång tid, särskilt om lufttemperaturen är låg (som i daCostafallet). I ett fall i Tyskland lär det hittats kroppsdelar som var relativt väl bevarade men som hade legat två år i plastsäck.

Hypotes (inomhushypotesen)

Ur ovanstående fakta kan vi göra följande hypotes.

Döden inträffade inomhus, styckningen var en transportstyckning (dvs kroppen låg på en för gärningsmannen riskfylld plats, och måste därför flyttas).
Brottet utfördes på kvällen eller natten. Fönstren var stängda, av flera skäl (minska upptäcksrisken, och det var kallt).
Utplacering utomhus av de förslutna säckarna skedde ganska omgående, samma natt.
Inga flugor hade ännu fått åtkomst till kroppen.

Efter x antal dygn tar sig flugor eller fluglarver in genom säcken (säckarna). Exempelvis fluga genom litet hål som marklevande insekter åstadkommit (se från polisrapport ovan om säckarna). Eller fluga lägger ägg nära litet hål och när äggen kläcks inom ett par dygn letar sig de små larverna in genom hålet.

Låg utomhustemperatur, och skuggig placering av säckar, ger låg temperatur i säcken.
Även det rikliga regnet leder bort värme som orsakas av larvernas egen ämnesomsättning.
(Låg temperatur medför att flugans olika stadier ägg-larv-puppa tar längre tid).

Om en rättsentomolog hade gjort en analys så hade utlåtandet kunnat användas till att fastställa ungefär när flugorna eller larverna fått ÅTKOMST till kroppen. Men oavsett vilken hypotes man väljer så är det inte möjligt att fastställa dödsdatum i detta fall. (Om inte gärningsmannen plötsligt erkänner nu 35 år senare).

Solälskande fluga stärker inomhushypotesen

En detalj som är värd att nämnas är att vår vanligaste spyfluga är SOLÄLSKANDE och föredrar ÖPPNA platser. Det är den grönskimrande så kallade guldflugan, eller Lucilia sericata på latin (eng. common green bottle fly).
Om det var den arten som hittades på första fyndplatsen så stärker det i viss mån inomhushypotesen (se ovan), och att flugor inte hade åtkomst förrän en tid efter att säckarna hade dumpats utomhus.

Rättsentomologi i Sverige, och några svårigheter

Rättsentomologiska metoder har tillämpats i Sverige sedan början på tvåtusentalet. Det svenska klimatet försvårar tidsbestämningen eftersom vintern stoppar upp processen, och tidigare har det saknats tillräcklig kunskap om hur det påverkar insekterna. I USA har metoden använts sedan 1980-talet, den är också vanlig i exempelvis Frankrike och Tyskland.

Anders Lindström lär vara Sveriges enda rättsentomolog. Han kan med några dagars marginal tala om hur länge insekterna har levt på en kropp som varit död minst ett par-tre dygn (beroende på när äggläggning och kläckning till larver skedde).
Enklast blir det om kroppen legat öppet och utomhus ända sedan döden inträffade, och helst med hyfsad sommarvärme. I andra fall kan det bli knepigare att fastställa dödsdatum, som framgår nedan.

Polisen anlitar Anders vid olika typer av brott, förutom mord också t.ex. vid tjuvskytte av vilda djur. Det är dock ganska sällan som polisen behöver hans kunskaper i mordfall, enligt Anders.

Ännu ett exempel på ett knepigt fall för rättsentomologen (förutom daCosta-fallet) är mordet på Vatchareeya Bangsuan i Boden. Hon försvann den 4 maj 2013 och hennes kroppsdelar hittades arton dygn senare, den 21-22 maj.
Där kunde Anders Lindström inte vara mer precis än att insekterna funnits på hennes kropp sedan nån gång under de första åtta dygnen 4:e till 12:e maj. Det hade varit såpass kallt den tiden, med medeltemperatur under tio plusgrader, och då utvecklas inte ägg/larver eller så sker överhuvudtaget ingen äggläggning.

Tabell

Nedan bifogas resultat från en studie över medel-utvecklingstid, i Frankrike (2017). Dvs tiden det tar för de olika stadierna ägg-larv-puppa-fluga vid olika lufttemperaturer. Arten är samma som nämns ovan, dvs guldfluga eller Lucilia sericata.
Anm: i andra studier med samma art men i annat geografiskt område kan resultatet bli annat.

De blå-inringade värdena är tiden i timmar från ägg till fluga vid 30 respektive 12 grader (C) lufttemperatur. Det är stor skillnad i tid beroende på temperatur: 11 dygn (268 tim) vid 30 grader, och 62 dygn (1488 tim) vid 12 grader. Blir det ännu kallare kan processen avstanna eller gå i viloläge.

I en annan studie skedde ingen kläckning från puppa till fluga (adult emergence) då temperaturen understeg 17 grader, till skillnad från ovanstående studie där sådan kläckning tydligen skedde ända ned till tio grader (efter 121 dygn, 2904 tim).

I Sverige vid normala sommartemperaturer tar hela processen ägg-larv-puppa-fluga vanligen 30 till 35 dygn, enligt Anders Lindström. (Är det varmare eller kallare tar det kortare respektive längre tid).

Resultaten i olika studier i olika länder kan skilja sig åt något. Det antas bero på flera faktorer, bl.a. att det finns skillnader inom samma art i olika delar av världen.
Exempelvis i ett geografiskt område kan utvecklingstiden vara något längre vid en given temperatur än i ett annat område. Detta nämns i ovanstående studie från Frankrike.
I en studie från Österrike sägs: “In addition, our results vary from those of other investigators, suggesting a different thermal behavior of the holarctic blowfly L. sericata in various zoogeographic regions”.

Ur ovanstående inses svårigheten i att göra exakta bedömningar. Och vikten av att rättsentomologen har korrekta studier att tillgå, helst från det egna geografiska området eller egna landet.

Mera:
Sval och regnig sommar i Stockholm 1984.
Fyndplats 1 (Karlbergsparken).
Fyndplats 2 (Eugeniavägen).Mer info:
Den första insekten som hittar en död kropp är ofta spyflugan. De kan i gynnsamma fall inom några timmar efter dödsögonblicket känna lukten på över en kilometers avstånd, om kroppen ligger öppet och utomhus. Befinner sig flugan i närheten så kan den vara framme inom några minuter, om kroppen ligger öppet och utomhus.
Är kroppen belägen inomhus så kan det dröja flera dygn, med öppet fönster, innan flugor hittar dit och det inte är för låg utomhustemperatur.
I Sverige finns ett femtiotal arter spyflugor, varav ett tiotal Lucilia-arter.

Källa till inlägg om styckmordet daCosta

Eftersom läsare tvivlar på uppgiften i tidigare inlägg om Högsta förvaltningsdomstolen, att “obducenten” och “allmänläkaren” hela sju (7) gånger har sökt och nekats prövningstillstånd och resning hos HFD, så visas här en källa. Se gula markeringar i bild nedan.
Att de två läkarna (som i två domar utpekats som styckare) dessutom vid 3 tillfällen sökt och fått avslag av HD (Högsta domstolen) har dock ingen uttryckt tvivel om.

Tvivlet gällande turerna i HFD kan bero på att inte samtliga resningsförsök kommit till allmänhetens kännedom. Media tycks inte ha uppmärksammat de senaste resningsbesluten från 2013 och 2014.

Bild ovan: från HFD januari 2014, beslut om avslag.

Vid de fyra senaste resningsansökningarna (vars beslut om avslag meddelades 2011, 2012, 2013 och 2014), åberopade “obducenten” och “allmänläkaren” samma omständigheter. Besluten i de fyra olika avslagen fattades av olika justitieråd, totalt åtta:
2011: Peter Kindlund, Henrik Jermsten, Erik Nymansson.
2012: Nils Dexe, Margit Knutsson, Olle Stenman.
2013: Mats Melin.
2014: Elisabeth Rynning.

Detta inlägg kompletterar inlägget:
Oj vilka otursförföljda läkare“.

Oj vilka otursförföljda läkare

‘Obducenten’ och ‘allmänläkaren’ har fått avslag hela tio (10) gånger hos landets högsta rättsinstanser under åren 1989 till 2014. Vi tittar närmare.
[Uppdaterad 29 mars 2018]

Ett 20-tal domstolsärenden och rättegångar har hanterat daCosta-fallet, ‘obducenten’ och ‘allmänläkaren’ sedan 1988. Även Europadomstolen lär varit involverad ett par gånger, utan framgång för de två läkarna.

Catrine da Costa

Över hälften av dessa har handlat om resningsansökningar m.m. i olika instanser. Exempelvis till de högsta rättsinstanserna har läkarna vänt sig:
Sju (7) gånger till Högsta förvaltningsdomstolen, gällande prövningstillstånd samt resningsansökningar, under åren 1992 till 2014. (Källa).
Tre gånger till Högsta domstolen, gällande prövningstillstånd, resningsansökning samt skadeståndskrav, åren 1988 till 2012.
Resultatet: avslag på ALLT.

Begrepp som “rättshaverister” får en ny dimension här. Eller “otursförföljda” om man hellre föredrar det. Dock är Catrine da Costa den med största oturen i det här fallet, hon blev av med livet.

Rättegångar m.m. (inte Europadomstolen), kort version:

*- 1988: Tingsrätten (mars).
*- 1988: Tingsrätten (juli).
– 1988: Svea hovrätt (september).
– 1989: Högsta domstolen.
– 1989: Kammarrätten.
– 1990: Högsta förvaltningsdomstolen.
*- 1991: Kammarrätten.
– 1992: Högsta förvaltningsdomstolen.
– 2000: Högsta domstolen.
– 2001: Svea hovrätt.
– 2001: Högsta förvaltningsdomstolen.
– 2004: Högsta förvaltningsdomstolen.
– 2010: Tingsrätten.
– 2010: Svea hovrätt.
– 2011: Högsta förvaltningsdomstolen (februari).
– 2012: Högsta domstolen (juli).
– 2012: Högsta förvaltningsdomstolen (augusti).
– 2013: Högsta förvaltningsdomstolen (april).
– 2014: Högsta förvaltningsdomstolen (januari).

De markerade åren (1988,1988,1991) i ovanstående lista är rättegångar med full bevisprövning. Alla tre ledde till samma slutsats gällande styckningen, men den första rättegången (som ledde till fällande beslut även gällande mord) revs upp innan domen avkunnades.

De två läkarna dömdes aldrig för något brott, fast det var nära i första rättegången (se mer nedan). I domskälen i de två följande rättegångarna (1988 och 1991) bedömdes att läkarna hade begått brott mot griftefriden, men att det då var preskriberat.

Rättegångar m.m, längre version:

‘Obducenten’ och ‘allmänläkaren’ var åtalade för mord, alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död (år 1984).
‘Allmänläkaren’ var även åtalad för grov otukt med barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig (sin dotter), och ‘obducenten’ även för misshandel (strypgrepp på en kvinna hösten 1983).

Färgmarkeringar: Högsta domstolen = grönt, Högsta förvaltningsdomstolen = mörk orange.

*- 1988 mars:
Tingsrätten beslutade (oenigt) att läkarna var skyldiga, men domen hann inte avkunnas. I väntan på att läkarna skulle genomgå rättspsykiatrisk undersökning uttalade sig nämndemännen i en intervju. Svea hovrätt ansåg att de uttalat sig olämpligt och därmed begått rättegångsfel. Hovrätten ålade därför tingsrätten att göra om rättegången.

*- 1988 juli:
Tingsrätten friade läkarna. Men i domskälen uppgavs ändå att det stod utom allt rimligt tvivel att läkarna hade styckat Catrine (men det brottet var preskriberat).

– 1988 sep:
Svea hovrätt avvisade läkarnas överklagan. (Eftersom läkarna inte hade någon fällande dom).
– 1989 jan:
Högsta domstolen nekade prövningstillstånd angående domskälen.

– 1989:
Justitiekanslern (Hans Stark) kritiserade hovrättens intervention 1988, JK ansåg att rättegångsfel inte hade begåtts.
– 1989:
Socialstyrelsen ansökte hos HSAN (hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) om att läkarnas legitimationer skulle dras in, vilket också blev HSAN:s beslut (men inte enhälligt).
– 1989:
Kammarrätten upphävde HSANs beslut.
– 1990:
Högsta förvaltningsdomstolen ålade kammarrätten att ompröva ärendet helt inklusive med full bevisföring.

*- 1991 maj:
Kammarrätten gjorde en ny bevisvärdering och fann det vara ställt utom allt rimligt tvivel att de bägge läkarna hade styckat kroppen. Och de beslutade att återkallelsen av läkarnas legitimationer skulle bestå.
– 1992 feb:
Högsta förvaltningsdomstolen, avslog läkarnas ansökan om prövningstillstånd (från 1991) gällande kammarrättens dom från 1991.

– 2000 okt:
Högsta domstolen avslår en resningsansökan och besvär över domvilla i fråga om hovrättens beslut i sept 1988.
– 2001 feb:
Svea hovrätt avslår talan beträffande tingsrättens dom i juli 1988.

– 2001 maj:
Högsta förvaltningsdomstolen, avslår läkarnas resningsansökan (från 1999) gällande kammarrättens dom 1991.

– 2004 juli:
Högsta förvaltningsdomstolen, avslår läkarnas resningsansökan (från 2003) gällande kammarrättens dom 1991.

– 2007: läkarna stämde staten på 40 milj kr i skadestånd.

– 2009: mordet på Catrine da Costa preskriberades.

– 2010:
Tingsrätten, avslog läkarnas skadeståndskrav på 40 miljoner kr.
– 2010:
Svea hovrätt, beviljade inte prövningstillstånd gällande skadeståndskravet.

– 2011 feb:
Högsta förvaltningsdomstolen, avslår läkarnas resningsansökan (från 2010) gällande kammarrättens dom från 1991.

– 2012 juli:
Högsta domstolen, beviljade inte prövningstillstånd i hovrätten gällande skadeståndskravet. Fann att de flesta anspråk var preskriberade och resten grundlösa. Tingsrättens dom stod därför fast.

– 2012 aug:
Högsta förvaltningsdomstolen, avslår läkarnas resningsansökan (från 2012 jan) gällande kammarrättens dom från 1991.

– 2013 apr: Högsta förvaltningsdomstolen, avslår läkarnas resningsansökan (från 2012 nov) gällande kammarrättens dom från 1991.

– 2014 jan:
Högsta förvaltningsdomstolen, avslår läkarnas resningsansökan (från 2013 maj) gällande kammarrättens dom från 1991.

– Dessutom:
ett par vändor till Europadomstolen, men det blev avslag där också.

Anm: ovanstående lista bygger delvis på uppgifter från media.

Sviten 2012 till 2104

Bakom sviten med de tre resningsansökningarna 2012–2014 stod läkarnas ombud Lars-Erik Tillinger, en krutgubbe som 1989 var en av ledamöterna i HSAN (hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd). Tillinger var redan då emot att de två läkarnas legitimationer skulle återkallas.
Tillinger var 92 år när han lämnade in resningsansökan i januari 2012. Han avled vid 97 års ålder (hösten 2017).

Mera:
– “Källa till inlägg om styckmordet daCosta“.


* Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, benämndes “Regeringsrätten” fram t.o.m. 2010.

Statistik huvud/hals och daCosta-fallet

Här samlas statistik gällande huvud/hals vid styckmord. Resultatet hittills visar att det tycks vara mycket ovanligt att avskiljandet sker så långt ned på halsen som i daCosta-fallet. Och nej, inga blodiga detaljer redovisas här.

Detta inlägg knyter an till inlägget “Egenskaper hos ‘Obducenten’ i daCosta-fallet” där det framkom att OB (“Obducenten”) i daCosta-fallet i hemlighet tidigare hade avlägsnat huvud och hals från avlidna. OB var fixerad vid hängningar / strypningar och avlägsnade huvud+halsar i ett slags studiesyfte.

I daCosta-fallet var både huvud och halsen avlägsnad (mellan C6-7), och återfanns aldrig.

Frågan & Svaret (tills vidare)

FRÅGAN är: vid styckmord där huvud avskils, hur vanligt är det att avskiljandet sker såpass långt ned att hela eller större delen av halskotpelaren också avlägsnas?
SVARET tills vidare är att avskiljandet brukar ske längre upp. Avskiljandet i daCosta-fallet kan ha varit mycket ovanligt, i de cirka femtio fallen nedan har några enstaka avskilts så långt ned.

Anm: ovanstående svar kan komma att ändras om mer komplett statistik visar annat.

Om halskotpelaren

Halskotpelaren (cervical vertebrae) består av sju kotor, C1 överst till C7 nederst:

Underlag just nu

Nedanstående uppgifter är vad som hittats på Internet vid några kortare sökningar. Enbart engelskspråkigt material har sökts. Kommer kanske att kompletteras senare med fler uppgifter.

Sök #1: sökning på enskilda styckmordsfall. Tolv hittade.

– Angivet mellan kotor nr, antal fall:
C1-2: 1
C2-3: 0
C3-4: 4
C4-5: 1
C5-6: 1
C6-7: 0

– Fall med annan angivelse:
“head was severed at the third cervical vertebrae”.
“neck severed at the third cervical vertebra”.
“head had been severed at the fourth cervical vertebrae”.
“was disconnected on the level of the fifth vertebrae”.
“had been severed at the seventh cervical vertebra” (kidnappad, kristen 63-årig man, Egypten).

Sök #2: sökning på studier/statistik, från rättsläkare.

– Ur “An Autopsy Evaluation of Complete Decapitation Injuries”, Indien. De 26 fallen i studien fördelar sig enligt (tabell 5):
C1-2:  3,85%
C2-3: 92,31%
C3-4:  3,85%
Anm: av totalt 3907 obduktioner var 26 st mordfall med avskilt huvud.

Sök #3: sökning på studier/statistik, från rättsläkare.

– Ur “Medico-legal evaluation of deaths due to decapitation”, Turkiet. De 19 fallen i studien fördelar sig enligt:
C1-2: 53%
C3-4: 47%
Anm: av totalt 36270 obduktioner var 19 st mordfall med avskilt huvud.

Övrigt

Om Du har tips om fler studier så hör gärna av dig.

Komplettering 2016-05-10:
En läsare menar angående da Costafallet att gärningsmannen kan ha avskilt längre upp, och vid ett senare tillfälle avlägsnat fler kotor ned t.o.m. C6.
SVAR: det kan inte uteslutas. Men statistiken ovan antyder att det i så fall är mycket ovanligt förekommande.

Egenskaper hos ‘Obducenten’ i daCosta-fallet

Här visas diverse uppgifter från och om den s.k. ‘Obducenten’. Hade han vad som krävs? Motiv och scenario ingår på köpet.
Uppdaterad 3 maj 2016

Grundfrågan inför detta inlägg var huruvida OB (‘Obducenten’) – som var den ena av de två läkare som anses ha styckat Catrine da Costa – hade de rätta egenskaperna för att begå en sådan handling. Nedan visas några av OB:s personliga egenskaper samt hans hantverksmässiga erfarenhet, och vad den kombinationen av förutsättningar kan leda till. (Därmed inte sagt att ett sådant brott inte kan begås utifrån helt andra förutsättningar).

Hantverksmässigt

Gällande det praktiska förfarandet – skärandet och hanteringen av döda människokroppar – så hade den trettioåriga OB enligt egen uppgift genomfört totalt ca 1000 (tusen) obduktioner. Han var alltså mycket van att skära i döda människor, att avlägsna och hantera kroppsdelar från döda människor. Det var en del av hans vardag. Precis som det är för andra rättsläkare m.fl. där det ingår i jobbet att utföra obduktioner. Vilket förstås inte gör dem mer benägna än folk i andra yrkesgrupper att begå brott mot griftefriden.
Men, OB hade även förutsättningar som i kombination med hans omfattande praktiska erfarenhet av isärplockning av döda människor gjorde honom som klippt o skuren för uppgiften.

Personliga egenskaper

Vad som rörde sig i OB:s huvud, hur han tänkte, resonerade och agerade på den tiden finns delvis dokumenterat bl.a. i de förhör som gjordes med honom. Inte bara gällande fallet da Costa, utan även rörande sin hustrus något udda död två år tidigare och som OB under en tid misstänktes ha varit involverad i. (Hustrun hade till synes strypt/hängt sig med en snara fäst i sänggaveln i parets sovrum).

I dessa förhör med OB, kollegor och vittnen framträder bilden av en person med psykopatiska drag som känslokyla, störningar i empatiska förmågan, brister i hänsynstagande till andra människor, problem att förstå sociala samspelet. Nedan följer några exempel.

– Kollegor och vittnen på rättsläkarstation uppgav att OB var “skärglad“, dvs att han skar i döda människor när det inte var befogat, “[OB] är allmänt känd för att skära i onödan”. Exempel: OB skar ut en kvinnas underliv, ovidkommande för obduktionen. “[OB] stod och grävde och gotta sig, det hade inget att göra med dödsorsaken.”
På direkt fråga i förhör tyckte OB inte att det var besvärande att kollegor betraktade honom som skärglad, därför att det inte binder honom vid brott. Det är visserligen korrekt att det inte binder honom vid brott, men han tycktes inte förstå att det finns andra, mänskliga aspekter som innebär att skärglad uppfattas som besvärande, särskilt inom det yrket.

– OB tyckte det är ok att behålla huvuden och andra kroppsdelar från avlidna utan de anhörigas vetskap och tillstånd.
Han ansåg inte att det är fel därför att han tyckte sig behöva kranier m.m. som referens- och studiematerial.
OB tycktes inte förstå den mänskliga aspekten, om etik och respekt för den döde och de anhöriga. Inte ens i efterhand, när han satt i förhör.

Halskotpelare var extra intressanta

– Kollegor på rättsläkarstationen berättade om OB:s särpräglade intresse för våldsvideor och hans fascination inför strypnings- och hängningsfall.

Våldsfilm från åttiotalet.

Han talade ofta om dessa filmer på sin arbetsplats, “det är ett naturligt samtalsämne från [OB] sedan lång tid tillbaka”, vilket kollegor reagerade starkt på.
Exempel från kollegor: “[OB] berättade att han hyrde mycket film med perversa drag. [OB] gottade sig i det här”.
“Kan inte finna det riktigt friskt att titta på sånt här. Allra minst när man har ett sånt jobb som vi har“.

Det behöver förstås inte vara fel att uttrycka intresse för våldsfilm. Men i vissa sammanhang blir det helt fel, vilket OB inte förstod.

– OB hade (enligt egen uppgift) vid flera tillfällen anlitat prostituerade kvinnor för sexuella tjänster. (Han identifierades även av prostituerade kvinnor som sexkund).

– OB övertalade sin hustru att prostituera sig (!), för att få pengar till hans studier.
Visserligen var både prostitution och sexköp lagligt på den tiden, men OB:s agerande stärker bilden ytterligare av en självcentrerad person med bristande hänsyn till andra människor, kanske framför allt till kvinnor.

– Ett vittne uppgav att OB:s hustru var rädd för honom, att hustrun tyckte han var sjuk eftersom han pratade så mycket om strypningar och hängningar och hade bilder av hängningsoffer utlagda hemma i lägenheten.

– När OB trodde att hustrun hade tagit livet av sig hemma så ansträngde han sig inte för att ta sig in i lägenheten. Motivering var att “jag tyckte det var dumt att förstöra inventarierna“. Han “tyckte det var mer våld än nöden krävde, därför att jag ändå hade den där känslan och vissheten av att det faktiskt var slut”.
OB visste alltså inte om hon var död, döende eller medvetslös och gick att rädda. OB:s agerande gick emot läkaretiken (att rädda liv) och emot vad medkännande människor skulle ha gjort i en liknande situation.
Att OB dessutom i efterhand berättade detta som om det vore ett normalt agerande indikerar sammantaget psykopatiska drag.

– Efter att OB:s hustru dött frågade han fruns mamma om hon ville att han skulle ordna kremeringen “vid sidan om”, dvs på rättsläkarstation. (Mamman hade blivit arg och svarat “Hon är ingen hund!”).

– OB närvarade inte vid jordfästningen av sin hustru. Anledningen var enligt hustruns mamma att: “Han tyckte visst inte om kyrkan, som institution, han hade planer på att bli buddist eller något”.
I de två ovanstånde exemplen bekräftas återigen OB:s bristande empatiska förmåga.

– Sju veckor efter att OB:s hustru hittats död i en snara fäst i deras sänggavel, publicerades i tidningen Svensk Polis en artikel om hängningar som OB hade skrivit. Rubriken var “Hängning är nästan alltid självmord”. OB hade inte stoppat publiceringen av artikeln. Han påstod att det inte varit möjligt, vilket inte var sant enligt tidningens chefredaktör.

Artikel “Hängning är nästan alltid självmord”.

– Vid obduktion av en flicka som omkommit i en trafikolycka letade OB efter spermier i hennes underliv. En kollega tyckte det var “sjukt beteende” för det hade inget att göra med dödsorsaken. I ett förhör senare förklarade OB att han velat “öva upp sin diagnostiska säkerhet”, han sa att det “är ingalunda en enkel undersökning” att leta spermier. OB uppgav att han betraktar varje fall som “ett övningsobjekt” eller lärdomsobjekt.

– Vid en föreläsning hade OB plötsligt nämnt sin döda fru på ett sätt som väckte obehag hos åhörarna. “Ja min fru begick ju självmord – ja hon gick ju förresten här när hon gjorde sin utbildning.”
Flera av åhörarna “hade uppfattat honom som ytterst känslokall och även funderat om han var psykopat”.

– I förhör uppgav OB att han behöll huvuden och kroppsdelar från avlidna (se även stycke längre upp i detta inlägg). Huvuden preparerades så att både kranium och halskotpelare sparades. Exempel ur två olika förhör:

– “Varför jag tillvaratog kraniet, jo det kan jag säga. Den huvudsakligan anledningen var att undersöka halskotpelaren.”

– “Ja det, jag vill minnas att det var både kranium och halskotpelare som jag sparde, preparerade fram.”

Att spara halskotpelaren var viktigt för OB eftersom han var mycket intresserad av strypnings- och hängningsfall. Troligen ville han studera hur strypningen eller hängningen hade påverkat vävnad, struphuvud och skelett. För att få med så mycket som möjligt av halsarna / halskotpelarna tycks avskiljningen gjorts vid halskota 6 eller 7:

Halskotpelare (Cervical vertebrae)

På kvarlevorna efter da Costa hade halsen avskilts på liknande sätt, mellan kota 6 och 7 enligt obduktionsrapporten. Varken hals eller huvud har återfunnits.

Motiv och händelseförlopp

Ur diverse källor samt ovanstående uppgifter om OB görs följande antaganden om motiv och händelseförlopp.

Skälet till styckningen var i första hand att bli av med kroppen, dvs en transportstyckning. De befann sig på en plats som hade anknytning till OB, i annat fall hade kroppen kunnat lämnas kvar.

Till saken hör också att OB gillade att skära utanför sina arbetsuppgifter (se ovan), och här yppade sig tillfället att göra precis som han ville utan att följa strikta regler. Det var befriande att “leka” lite, att utföra galna moment han aldrig skulle kunna på ordinarie arbetstid med kollegor som iakttog. (Vilket förklarar att vissa moment utfördes skickligt medan andra utfördes mindre skickligt). OB skred därför till verket med viss entusiasm.

Anledningen till att OB överhuvudtaget hamnade i den situationen var att han anlitat den prostituerade kvinnan för att utforska något strypningsrelaterat, eller helt enkelt leka strypsex, i utbyte mot morfin eller heroin.
Han hade inte planerat att döda henne.
Hon avled av strypning eller hängning (eller ev. kvävning), eventuellt med överdos som bidragande orsak. (Senare rön visar att morfinhalten hos en avliden kan vara låg även om överdosering skett).

Anledningen till avskiljandet av huvud+hals var att OB sparade de delarna för närmare granskning, i ett slags forskningssyfte. Liksom han hade gjort i andra fall pga sitt intresse av strypning och hängning (se ovan).

Inga försök gjordes att försvåra polisens identifiering av offret, i annat fall hade offrets fingrar (fingeravtryck) också avlägsnats.

Säckarna med kroppsdelar dumpades på platser som inte hade anknytning till OB. Han räknade med att de snart skulle hittas. Anm: se även tidigare inlägg med beskrivning som visar varför utplaceringen gjordes på flera platser: Bilder dumpningsplats Eugeniavägen. Karta körväg.

Komplettering 2016-04-26

Några läsare har framfört synpunkter som kan vara värda att kommentera. Obs: här görs fördjupning i detaljer som kan vara ännu mer obehagliga än ovan.

Läsare anser att man inte kan utesluta att dödsorsaken var knivhugg i buken.
SVAR: det stämmer att det inte kan uteslutas. Eftersom buken och innanmätet inte återfanns. Dödsorsaken är okänd. Mitt antagande ovan bygger på uppgifter från och om OB.

Läsare tror att gärningsmannen ville dölja dödsorsaken.
SVAR: det kan vara så, men det låter märkligt. Mitt antagande är istället att OB avlägsnade halsen för att studera skadorna av strypningen eller kvävningen.

I obduktionsrapporten antas att dödsorsaken var våld mot huvud eller hals, t.ex. strypning. Och att gärningsmannen bland annat ville försvåra identifiering (inte att dölja dödsorsaken). MEN rättsläkarens utlåtande tycks endast utgått från fynden som gjordes vid obduktionstillfället samt statistik. Inte från de uppgifter om OB som framkom senare i förhör i utredningen, t.ex. att han skurit omotiverat bl.a. i underliv och tagit både halsar och huvud från avlidna. Avsaknaden av huvud och hals kan alltså ha annan förklaring än att försvåra identifiering.

Diverse kring kroppsdelar. På skissen ovan från obduktionsrapporten är streckskuggade områden delar som aldrig återfanns. Anledningen till vissa av momenten kan vara följande:

 • – Hals/huvud sparades som sagt i studiesyfte.
 • – Kvinnobröst sparades pga upplevt symbolvärde, som trofé eller souvenir. (Möjligen var tanken att båda skulle sparas men det ena råkade hamna i en av säckarna).
 • – Underliv inkl. livmoder avlägsnades för att få bort spår efter gm. Notera att det framkom i förhör att OB tidigare avlägsnat underliv samt försökt räkna spermier, utan att det var befogat (se ovan).
  I samband med detta avlägsnades även annat innanmäte, av praktiska skäl för fortsatta hanteringen.

Anm: ovan antas att OB även har “lekt”, vilket medförde att vissa tekniska moment utfördes mindre skickligt.

Läsare påstår att offrets kropp var “mycket blodfattig” och att det betyder att hon dog av blödande skada istället för strypning.
SVAR: inte enligt obduktionsrapporten, där det framgår följande:
“tämligen bleka, blodfattiga lungor med diskreta förändringar av den typ som kan ses hos injektionsnarkomaner”
– “tämligen väl bevarad, blek och blodfattig skelettmuskulatur”
Det bleka och blodfattiga kan bero på att styckningen påbörjats kort tid efter döden, vilket också antas i rapporten, samt att offret hade anemi som kan förekomma hos bl.a. missbrukare.

Läsare påstår att offret inte kan ha strypts därför att lungorna inte var blodfyllda.
SVAR: påståendet är felaktigt, död genom strypning eller kvävning behöver inte medföra att lungorna fylls med blod.

Sammanfattning

Det centrala i detta inlägg är att OB hade både yrkesmässiga färdigheter och personliga egenskaper (psykopatiska drag) som gjorde honom lämpad för handlingen att stycka en person. OB var fixerad vid strypningar och hängningar. Han sparade huvud, hals och andra kroppsdelar från avlidna utan anhörigas vetskap eller medgivande, för att kunna studera dessa delar. daCostas död kan ha inträffat oplanerat i samband med sexstryplek, varpå han tog tillfället i akt.

Så svaret på frågan i inledningen blir Ja, han tycks haft vad som krävs.

——————————–
Källor:
– Förhör med OB, 28 oktober 1987.
– Förhör med OB, 1 december 1987.
– Förhör med OB och ‘Allmänläkaren’, 10 december 1987.
– Förhör med OB, 29 oktober 1987.
– Obduktionsprotokoll D:nr F 2278/84, D:nr F 2461/84.
– Sakkunnigutlåtande av W.Lange, 1987-12-28.
– Bok “Sanningen är en sällsynt gäst”, 2003, Lars Borgnäs.

Catrines krossade drömmar

Det är mycket sannolikt att Catrine var starkt självmordsbenägen tiden innan dödsfallet. Hon kan ha avlidit av ett direkt eller indirekt självmord. Orsaken tycks bl.a. varit att drömmen om ett nytt liv i Portugal med sina barn slogs i spillror, när det fleråriga äktenskapet med den portugisiske JdC sprack.
Uppdaterad 20 februari 2016

I den litteratur och de källor som finns idag om daCosta-fallet beskrivs att Catrines sista halvår var mycket problematiskt. Hon togs in flera gånger på sjukhus för överdos, och hon sa att hon ville ta livet av sig. Detta var våren 1984, hon hade återkommit efter ett halvårs vistelse i Portugal hos sin man JdC som hon varit gift med sedan 1982 .

Trots detta anser samma källor det mindre troligt att Catrine dog av överdos eller självmord. Anledningen sägs dels vara rättsläkarens (möjligen tveksamma) rapport som finner överdos mindre sannolikt, samt att Catrine under en längre tid hade berättat om sin önskan att flytta till Portugal och börja ett nytt liv. Självmord skulle därmed vara mindre sannolikt – enligt dessa källor – eftersom Catrine hade förhoppningar om en bättre framtid.

Men då bortser man från att Catrines dröm tycks ha kraschat. Drömmen var att flytta till Portugal med sina två barn som var omhändertagna av sociala myndigheterna. Kanske genom att kidnappa* barnen, den tanken tycks ha framförts tidigare av henne.
I några enstaka källor framgår att Catrines fleråriga äktenskap med JdC i Portugal tycks varit på väg att lösas upp. Vilket troligen medförde att Catrines planer på permanent flytt till Portugal raserades. Och detta tycks källorna bortse från när de spekulerar om Catrines dödsorsak.

Nedan visas citat från diverse källor gällande Catrines dröm och hennes problem. Källorna är bl.a. böcker av Lars Borgnäs (2003), Per Lindeberg (1999 och 2008), Hanna Olsson (1990), Raine Gustafsson (2010), förhör ur förundersökningen från 1980-talet, domen från 1988.

Catrines drömmar om ett nytt liv. Uppgifter från 1983 och framåt:

“börja kämpa för att få tillbaka båda barnen och åka tillbaks till Portugal. Hon skulle inte sätta sin fot i det här landet något mer för hon klarade inte av det helt enkelt.”

“Hennes dröm var att få tillbaka sina barn och flytta till Portugal.”

“Catrine var jätteglad för att hennes båda barn hade kommit till samma fosterhem. Hon tänkte ta dem med sig och återvända till Portugal.”

“da Costas dröm varit att få tillbaka sina omhändertagna barn och tillsammans med dem flytta tillbaka till Portugal.”

“jag vet att Catrin skulle aldrig ta livet av sig själv i alla fall. Hennes dröm var att få tillbaka sina barn och flytta till Portugal. Det är jag helt säker på, hon har inte tagit livet av sig själv i alla fall.”
>>> Men Catrines kraschade äktenskap satte stopp för den drömmen (min anm).

“En dödsorsak som det spekulerades i var att da Costa begått självmord. Enligt vårt förmenande, vilket har sin grund i utredningen, verkar detta dock inte troligt. Bl a hade hon för avsikt att resa till Portugal, vilket stöds av att hon kort tid före sin död växlade till sig resevaluta. Hon hade också planer på att skaffa katt och hade enligt Sundberg hört sig för om möjligheten.”
>>> Liksom föregående citat beaktar de inte Catrines kraschade äktenskap. Avsikten med resan till Portugal tycks enbart varit att hämta sina tillhörigheter (se nedan).

Catrines spruckna äktenskap:

Förhör med vittne angående juni 1984:
“Hon har då bland annat sagt att hon vill hyra en stuga av Lindgren på grund av att hon väntade hit sin man från Portugal. De skulle göra klart skilsmässan dem emellan.”
>>> Anm: denna uppgift fick polisen att utreda Catrines man JdC. Inget pekade dock på att JdC varit involverad i hennes död.

Förhör med Catrines man JdC i Portugal:
“hon ringt juni 84 och var ganska deprimerad och sa, att ganska snart skulle hon resa till Portugal för att hämta sina tillhörigheter.”

I P.Lindegrens bok från 1999 trodde han att Catrine redan hade skilt sig under våren:
“Uppgifter om att Catrine skulle ha sagt att hennes frånskilde portugisiske man skulle komma till Stockholm under sommaren, fick polisen att granska mer än sextiotusen utlänningsanmälningar hos hotell och uthyrningsbyråer för juni månad 1984 och även kontakta några flygbolag för att kontrollera passagerarlistorna.”

I nästa upplaga från 2008 hade Lindegren ändrat formuleringen:
“Uppgifter om att Catrine skulle ha sagt att hennes portugisiske make skulle komma till Stockholm under sommaren, fick polisen att granska […]”

Catrines problem sista halvåret före sin död i juni 1984:

“Under de sista månaderna i sitt liv har Catrine det svårt. Socialsekreteraren, skyddskonsulenten och polisen har gjort en summarisk sammanfattning av vad som hände då. I januari 1984 har Catrine kommit till Sverige efter att ha varit i Portugal ett halvt år. Mellan januari och juni tas hon flera gånger in på sjukhus för överdos. Hon grips för snatterier och döms i mars till fortsatt skyddstillsyn. I mars ringer hon också till sin socialsekreterare och talar om att ta livet av sig. Den 22 maj är hon på socialbyrån och är enligt anteckningarna “i ganska bra form”. Hon har då legat inne på psykiatrisk avdelning eftersom hon “klappat igenom”.”

“En dag försvann hon bara. Hon var ledsen över att hennes två barn blivit omhändertagna.”

“Det senaste halvåret hade Catrine haft det besvärligt med flera sjukhusvistelser efter överdoser, misshandel och allt mer kaotiska yttre förhållanden. De som kände henne visste att hon var mycket barnkär och att hon sörjde över att hennes egna barn tagits om hand av samhället. Trots att hon varken hade bostad eller arbete hoppades hon i det längsta ändå att själv få hand om vårdnaden av sina två söner, som nu hunnit bli nio och tre år gamla.”

Slutsatser

Mycket talar för att Catrine var starkt självmordsbenägen tiden innan hon dog. Hennes överdoser under våren. En uttalad önskan att ta livet av sig. Hennes kraschade äktenskap. Hennes krossade dröm om ett bättre liv tillsammans med sina barn. Heroinmissbruket.

Enligt rättsläkaren J.Rajs rapport från 1984 verkade det mindre sannolikt att döden orsakats av överdosering. Dock formulerar sig rättsläkaren som om analysen visade att det fanns heroinmarkör, och enligt nutida kunskap kan även mycket små mängder heroinmarkör innebära att döden orsakats av överdos (se tidigare inlägg). OBS att socialstyrelsens rättsliga råd inte delade rättsläkarens utlåtande fullt ut:
“Rådet anser att det inte heller kan uteslutas att hon avlidit till följd av olyckshändelse eller möjligen självmord. Catrine da Costa kan också ha avlidit till följd av en akut förgiftning av heroin/morfin.”

Tillägg 2016-02-20:

Några läsare hörde av sig och menade att dödsorsaken sannolikt inte var överdos eller självmord. De verkade inte förstå varför någon skulle stycka en person som avlidit av annan orsak än mord.

Om Catrine inte haft några yttre skador så hade knappast någon ifrågasatt överdos eller självmord. Åtminstone inte om man inser hennes problematiska bakgrund tiden före dödsfallet. Att kroppen var styckad medför nog för många betraktare att teorin om mord väger tyngre än teorin om överdos/självmord trots kunskap om offrets tidigare uttryckliga självmordsbenägenhet. Det verkar enklast och ur statistiskt perspektiv mest korrekt att anta att scenariot för en styckad kropp är mord följt av åtgärder för bortforsling. Eventuellt där styckningen också är ett uttryck för aggression eller sadism.

Men det finns förstås andra möjligheter om offret ifråga har avlidit på egen hand. T.ex. att offret har avlidit på en plats eller bostad som tillhör någon som till varje pris vill undvika att (frivilligt) bli involverad i en polisutredning. Eventuellt i kombination med andra drivkrafter (se nedan).

Då talar vi inte om merparten av befolkningen, utan om någon med rätt bakgrund och personliga förutsättningar. Som är tillräckligt desperat, störd eller/och som har tidigare erfarenhet av våldshandlingar. Kanske en person som tidigare har skadat eller dödat. Eller som har tidigare vana av styckning i någon form (t.ex. av djur), eller/och hantering av döda människokroppar. Som rentav finner hanteringen intressant, eller betraktar den som spännande och stimulerande. Som kanske lider av personlighetsstörning, en psykopat.

>>> I ett kommande inlägg visas exempel på en möjlig gärningsman som hade rätt bakgrund för att stycka en person. Oavsett om Catrine avled av egen hand eller blev mördad.

Mera:
– 1984 års analys i annat lyse.

—————-
* Av tidsskäl/lathet har jag inte satt ut sidnummer m.m. för citaten ovan. Den som vill veta mer om något citat ombedes kontakta mig. Vilka källor som använts framgår längre upp i inlägget.

1984 års analys i annat lyse

Med rättsläkaren Jovan Rajs analys från 1984 sedd i annat ljus – dvs efter att världen begåvats med ytterligare några decenniers erfarenhet inom rättskemi – så kan det vara mer troligt att Catrine da Costas dödsorsak var en överdos heroin.
Uppdaterad 17 februari 2016

Inledning: år 2003 avslöjades att tv-programmet “Efterlyst” år 1999 försökte blåsa svenska folket att Catrine da Costa omöjligen kunde ha avlidit på annandag pingst. Det var Leif GW Persson, Bo Åström m.fl. som felaktigt hävdade att det tar två-tre dagar för injicerat heroin att omvandlas till morfin. Man menade att eftersom ett vittne uppgett att Catrine tagit heroin på pingstdagens morgon, och eftersom man inte hittat något heroin i hennes kvarlevor, så måste hon ha avlidit senare än annandag pingst. Man hävdade att läkarna “obducenten” och “allmänläkaren” därmed inte kunde vara skyldiga eftersom de hade alibi för de efterföljande dagarna. Åström sa att det var “blytungt”, och Leif GW hänvisade till “den vetenskapliga litteraturen”. Men ack så fel de hade. (Påminner en aning om LGW:s svamlande i Quickdebatten förra året om likhundar).

Sanningen är att injicerat heroin omvandlas till morfin på några timmar. Dvs Catrine kan mycket väl ha avlidit annandag pingst. Eller redan på pingstdagen. (Och sanningen om rätt tränade likhundar är att de mycket väl kan skilja mellan rester från människor och djur).

Här börjar inlägget på riktigt:

I obduktionsprotokollet* 1984 konstaterade rättsläkare J.Rajs bl.a. följande utifrån rättskemisk analys av muskulaturen i Catrines kvarlevor:
a) att där fanns närvaro av morfin,
b) att “det påvisade morfinet enligt gängse erfarenhet varit nedbrytningsprodukt av heroin”,
c) att “graden av heroinpåverkan” ej på ett övertygande sätt kunnat förklara hennes död,
d) att hon bragts om livet genom antingen strypning, eller våld mot huvud eller hals. (Anm: huvudet och halsen återfanns aldrig).

Frågan är vad exakt man fick fram av den rättskemiska analysen 1984, och vad man hade för kunskaper att tolka resultaten?

Nutida fakta är att heroin omvandlas till s.k. 6-MAM, “6-monoacetyl-morfin”, inom 10-15 minuter efter injicering, och därefter till morfin inom några timmar. Vid förekomst av 6-MAM vet man med säkerhet att personen tagit heroin. Man kan säga att 6-MAM är en heroinmarkör.
Men några timmar efter injicering, när heroinet omvandlats helt till morfin, då går det inte längre att avgöra om det funnits heroin i kroppen eller inte. (Undantag: i urin kan 6-MAM förekomma ytterligare några timmar).

Ovan: smått meningslös bild om man inte råkar vara kemist e.dyl.

Rättsläkaren J.Rajs uttryckte aningen luddigt att “det påvisade morfinet enligt gängse erfarenhet varit nedbrytningsprodukt av heroin”. Det kan tolkas som förekomst av 6-MAM. I annat fall hade man inte – enligt nutida kunskaper – kunnat bestämma att det var en “nedbrytningsprodukt av heroin”.
J.Rajs skriver även att “graden av heroinpåverkan” inte på ett övertygande sätt kunnat förklara hennes död, vilket också ger intrycket att analysen visade en heroinmarkör men i små mängder (vilket inte utesluter dödlig dos, se nedan).

En annan möjlighet är att kunskapsläget* 1984 var sådant att man trodde att morfin allmänt var en heroinmarkör, och att det inte finns mer specificerade uppgifter från den analysen. I så fall vet vi endast att Catrine hade morfin i kroppen, inte om eller när hon tagit heroin.

Med andra ord: om analysen 1984 visade förekomst av morfinderivatet 6-MAM så hade Catrine injicerat heroin högst några timmar innan hon dog eller dödades.

Dödlig dos?

I de dokument som f.n. finns tillgängliga på Internet verkar det som att J.Rajs inte angav något mätvärde för förekomsten av den “nedbrytningsprodukt av heroin” som hittades. (Däremot angavs ett mätvärde för förekomsten av etylalkohol, se källor nedan).
Dock, enligt senare erfarenheter* inom rättskemi så lär mängden 6-MAM inte vara avgörande för huruvida den aktuella dosen heroin var dödlig eller inte. Blotta förekomsten av 6-MAM är en indikator på att döden kan ha inträffat av en överdos heroin. Dvs även mycket små mängder 6-MAM kan indikera en dödlig dos heroin.

Nya ljuset hamnar närmare “arkitekten”?

Som nämndes i inläggets inledning fanns det ett vittne som sett Catrine ta heroin på pingstdagens morgon. Vittnet var den s.k. “arkitekten” och det var hemma i hans bostad.
Polisen kontaktade honom i augusti 1984, efter fynd #2 av Catrines kvarlevor vid Eugeniavägen, eftersom det var dokumenterat att han hade haft tidigare kontakt med Catrine. Arkitekten uppgav då att Catrine kommit hem till honom tidigt på pingstdagens morgon. Hon hade tagit heroin, sovit några timmar och sedan hade han släppt av henne vid Kungsträdgården.

Polisen utredde dock aldrig “arkitekten”. Ingen husrannsakan gjordes hos honom. Hans bil eller bostad undersöktes aldrig.

Den som vill läsa mer om avslöjandet av lurendrejeriet i “Efterlyst” 1999 gällande heroin och morfin, eller om hur polisen underlät att utreda “arkitekten”, kan med fördel göra det i Lars Borgnäs bok “Sanningen är en sällsynt gäst” (2003). T.ex. kapitel “Klockrent och blytungt” (sid 43-49), och kapitel “Arkitekten som försvann” (sid 153 ff).

Detta inlägg kompletterar Borgnäs spaning om heroinet. Borgnäs kommer i sin bok fram till ungefär samma som ovan, efter att ha kontaktat flera experter inom rättskemi. Dock tar han inte upp J.Rajs konstaterande i obduktionsprotokollet att det hittade morfinet enligt den (då) allmänt rådande uppfattningen var en nedbrytningsprodukt av heroin, samt att Rajs gör en bedömning av “graden av heroinpåverkan”, vilket sammantaget antyder att analysen visade en heroinmarkör.

* KÄLLOR m.m. * * * * * * * * *

Källa, obduktionsprotokoll:

Källa, om 6-monoacetyl-morfin: ur “Forensic Pathology: Principles and Practice”, David Dolinak, Evan Matshes, Emma O. Lew (2005). Citat sida 493:
“Complete metabolism of heroin to 6-MAM occurs within 10 to 15 minutes. 6-MAM is considered specific for heroin and will remain longer in sequestered fluids such as vitreous fluid and urine. The metabolite 6-MAM will in turn be broken down into morphine, which is not specific for heroin. The total metabolism of heroin to morphine is complete within a few hours. Hence, toxicology testing on a person who died acutely of heroin toxicity may reveal only small levels of 6-MAM and morphine. One must remember that in many fatal drug-related cases, a very high or outright toxic level of a drug need not be present; sometimes the mere presence of a drug in the right circumstances can be responsible for an individual’s death. Such is the case with cocaine and methamphetamine and, similarly, the quantity of 6-MAM and morphine detected is not as important as the mere presence of these compounds in explaining a heroin toxic death.”

Källa, kunskapsläget 1984: är alltså f.n. oklart. En antydan ges möjligen av sökning hos Google books, som f.n. lär ha scannat 20% av alla unika titlar i världen, där hittades flera titlar från 1965 och framåt där 6-MAM eller 6-monoacetylmorphine behandlas, men först i titlar från åttiotalet diskuteras det som heroinmarkör.

Källa, om “Efterlyst”: Lars Borgnäs bok “Sanningen är en sällsynt gäst” (2003), sid 43-49.

Övrigt: om likhundar, se Om Zampo och liknande likhundar: likheter och olikheter.

Boken “Raines dagbok” och Catrine da Costa

Här följer en kort presentation av Raine Gustafsson, hans bok “Raines dagbok” och vad han skriver om sin vän Catrine da Costa som styckmördades* 1984.
Uppdaterad 18 februari 2016

Raine Gustafsson.

Raine Gustafsson (född 1952) blev 1975 bekant med Catrine da Costa då han inledde ett förhållande med en kvinna som kallades Kicki. Vid den tiden bodde Catrine hemma hos Kicki tillsammans med ytterligare två vänninor. Det var alltså genom Kicki som Raine lärde känna Catrine da Costa.

Raine berättar i sin bok att Catrine hade kontakt med två läkare som tillhandahöll valium. Raine visste inte vilka läkarna var men det kan varit samma läkare som det s.k. dagboksvittnet* M.S. vittnade om och som domstolen ansåg var de som hade styckat Catrine, dvs den så kallade “Obducenten” och “Allmänläkaren”.

Även M.S. var bekant med både Kicki och Catrine. Liksom Raine hade M.S. träffat Catrine genom Kicki, men något år senare än Raine.

Raine levde ett hårt liv som missbrukare, fängelsekund och hemlös. Anledningen till hans flertaliga fängelsevistelser från tonåren upp till 30-40-årsåldern tycks varit diverse egendomsbrott (inbrott, stölder m.m). Enligt Raine har han “aldrig suttit inne för våldsbrott”.

När Raine var 46 år (1998) började han föra dagbok om livet som hemlös i Stockholm. Hans dagbokstexter publicerades i tidningen Situation Sthlm åren 1998-2011. En del av dessa texter blev sedermera boken “Raines dagbok” som utkom 2010. Den handlar inte om da Costa-fallet, men Raine nämner ändå sin gamla bekant Catrine da Costa.

Catrine och de två läkarna

Ur “Raines dagbok”, sid 65-66:

Läste i gårdagens Metro att preskriptionstiden för dråp går ut om en vecka angående Catrine, som blev styckmördad 1984. I mitten av sjuttiotalet bodde jag ihop med min före detta och Catrine, som hade varit klasskamrater i skolan. I mars 1984 muckade jag från ett fängelsestraff och var tillsammans med Catrine några veckor. Vi bodde på ett hotell som hon betalade, för lägenheten jag fick i samband med frigivningen var ju helt omöblerad. En dag försvann hon bara. Hon var ledsen över att hennes två barn blivit omhändertagna. Enligt henne själv hade hon träffat några läkare som gav henne hur mycket valium och annat fludder som helst. Jag vet inte om det var samma läkare som misstänktes för att ha styckmördat henne.

I mars 1984 muckade alltså Raine från fängelset och var ihop med Catrine några veckor. Catrine berättade då för Raine om två läkare som tillhandahöll valium. Detta var ca tre månader innan Catrine miste livet.

Raine, 17 år.

Mer om 1975 när Raine lärde känna Catrine hemma hos Kicki (sid 232 i “Raines dagbok”):
“Hela sidan tio av söndagens DN handlar om Catrine. Det är precis tjugo år sedan hon blev mördad. Tio år innan bodde hon hemma hos Kicki, när Kicki och jag blev tillsammans. Hon och Kicki var barndomsvänner. Fast jag hade flera egna lägenheter trivdes jag hemma hos Kicki. Förutom Catrine hade Kicki två väninnor till som bodde i lägenheten. Alla fyra var sjutton—arton år, söta, skärpta och trevliga. Själv var jag 22 år och vilken kille i den åldern har något emot fyra fina tjejer?”

Kronologi Catrine da Costa, Raine, Kicki m.fl:

Catrine da Costa

1956: Catrine föddes i Luleå.
1959: flyttade till Stockholm.
1961: föräldrarna skils.
1970: bodde på Råsundav, Solna, hos mamma.
1973: flyttade från mamma.
1975: C födde en son, som omhändertogs av soc.mynd.
1975: C blev bekant med Raine, genom C:s barndomskamrat Kicki.
1975: Raine och Kicki gifte sig.
1976: C blev bekant med M.S. (“dagboksvittnet”), genom Kicki.
1979, mars: Raine och Kicki skilde sig.
1979: C träffade JdC i Portugal. Han reste med henne till Sverige, greps vid ankomsten för narkotikabrott.
1980, febr: JdC utvisades ur Sverige. C bodde med honom i Portugal (f.n. okänt hur länge).
1981-82: C födde en son (JdC:s). Var på besök i Sverige några veckor, nyfödda sonen var sjuk. Sonen omhändertogs av soc. C gifte sig med JdC (21/10 1982), f.n. okänt var.
1983, 30 maj–2 juni: C träffade M.S. på Karolinska Sjukhuset, där båda var inlagda pga äggledarinflammation. (M.S. skrev om detta i sin dagbok).
1983-84, dec-jan?: C återkom till Sverige efter ett halvår i Portugal.
1984, mars: C träffade Raine som bodde några veckor hos henne på hotell.
1984, 3-8 juni: C träffade M.S. (som skrev om detta i sin dagbok).
1984: juni: C tycks förberett resa till Portugal (bl.a. växlade hon resevaluta kort tid före sin död).
1984, juni, vid/efter pingst: C död.

Anm: ovanstående sammanställning tar endast upp enstaka detaljer kring några av Catrines relationer. Vissa datum och uppgifter varierar mellan olika källor. Sammanställningen kan komma att ändras.
OBS: det finns ingen koppling mellan dessa personer och Catrines död, varken gällande Raine, Kicki, M.S. eller JdC.

Bakgrund Raine, Kicki och “dagboksvittnet” M.S:

 • Raine Gustafsson, född 1952-11-10.
 • “Kicki”, född 1956-06-22.
 • De lärde känna varandra när Kicki var tretton år, 1969.
  Inledde ett förhållande 1975 och gifte sig samma år. Raine hade då permission från Kumlaanstalten.
  Skilde sig 1979 men umgicks därefter ända fram till Raines död sommaren 2012.
  Anm: Kicki behöll Raines efternamn efter de hade skilt sig, hon bär än idag hans efternamn tillsammans med sitt eget.
 • M.S. (“dagboksvittnet”), född 1957. Lärde känna Kicki 1975 och Catrine 1976. M.S. betraktade Kicki och Catrine som sina bästa vänner. M.S. avled 2013.

Mer ur “Raines dagbok”, sid 253:

Alla mina bästa vänner är döda. De har försvunnit genom allt från sjukdomar till självmord. Minst ett dussin tjejer har blivit mördade genom åren.

————
* Källor m.m:
>>> Boken “Raines dagbok : Tolv år på gatorna i Stockholm 1998-2010”, Raine Gustafsson, 2010.
>>> “Dagboksvittnet” M.S. vittnade i rättegången mot “allmänläkaren” och “obducenten”. I hennes dagbok fanns bl.a. återberättat vad Catrine da Costa sagt om två läkare. Tillsammans med flera andra vittnesuppgifter ansåg rätten det vara ställt utom allt rimligt tvivel att det var “allmänläkaren” och “obducenten” som avsågs. Många år senare (1999) kampanjade bl.a. författaren P.Lindeberg och J.Guillou mot dagboksvittnet och pekade ut henne som lögnare, man påstod att hon hade förfalskat sin dagbok. Polisen utredde det hela vilket resulterade i att hon friades från misstankar, till förtret för Guillou & company.
>>> Om begreppet “styckmord”: Catrines dödsorsak är okänd, man vet inte om hon mördades eller dog på annat sätt. Att fallet ändå oftast kallas styckmordet kan ha flera skäl, som att den typen av styckning statistiskt oftast har föregåtts av mord, eller att som i detta fall styckningen framstod som offensiv och av sexualsadistisk karaktär.

Bilder dumpningsplats Eugeniavägen. Karta körväg.

Flygbilder och foton på dumpningsplatsen vid dåvarande Eugeniavägens industriområde. Karta med kortast dåvarande bilväg mellan de två fyndplatser där säckar hittades.

Flygfoton Eugeniavägens industriområde och Karolinska m.m.

Röd ring=rättsläkarstationen. Gul pil=dumpningsplats Eugeniavägen. Sett från sydväst. 1968?

Gul pil=dumpningsplats Eugeniavägen. Sett från söder. 1977.

Röd pil=dumpningsplats Eugeniavägen. Årtal okänt.

Färdväg dumpning

Nedanstående karta visar hur gm (gärningsmannen/-männen) kan ha färdats när säckarna (de som hittades) dumpades vid Eugeniavägens industriområde och vid Karlbergsparken (Ekelundsvägen). Scenariot utgår från domen gällande den s.k. ‘obducenten’ och ‘allmänläkaren’.

Ovanstående karta: 1=Rättsläkarstationen. 2=Ungefärligt område där gm vänder bilen (industriområdet). 3=Första dumpningsplatsen (Eugeniavägen). 4=Andra dumpningsplatsen (Ekelundsvägen vid Karlbergsparken).
Anm: det gick även att köra från (1) via Solnavägen/Solnabron > Norra stationsgatan, det blir ungefär samma körsträcka.

Dumpningsplatsen i utkanten av industrområdet

Dumpningsplatsen (fyndplatsen) ligger till vänster strax efter att man svängt in på den del av Eugeniavägen som leder till Eugeniavägens industriområde (från gult till grönt):

Dumpningsplats Eugeniavägen i bilder

Strax efter att gm svängt in på vägen till Eugeniaområdets industriområde ser gm dumpningsplatsen på sin vänstra sida:

Dumpningsplatsen är dold av högt buskage intill det gamla skjulet där ingen tycks varit på länge (även högt buskage framför skjulets dörr).

Gm kör långsamt förbi och vidare en bit in på Eugeniavägens industriområde för att förvissa sig om att inga nattliga aktiviteter pågår där med folk som riskerar att överraska gm. Gm vänder bilen och kör tillbaka. Gm närmar sig dumpningsplatsen, nu på gm:s högra sida, på väg ut från industriområdet:

Gm kör fram till skjulet på Eugeniavägen 17:

…och förbi en bit så att bakluckan befinner sig intill buskaget vid sidan om skjulet. Gm stiger ur bilen, öppnar bagageluckan och lyfter ut en av säckarna (de väger cirka tio kg vardera), tar ett steg åt sidan och kastar iväg säcken, ut över buskarna, den landar bakom buskaget. Kanske lät det överraskande mycket när säcken slog i marken. Gm tar ett steg tillbaka, lyssnar spänt igen.
Gm lyfter ut nästa säck och hivar iväg den, säcken dunsar ner bakom buskaget. Gm blir störd av något, stänger bagageluckan och kör iväg ut från Eugeniavägen. Färden går sedan mot Ekelundsvägen vid Karlbergsparken, troligen det bästa kvarvarande alternativet.

Om dumpningen

Utplaceringen av säckarna kan ha skett i omvänd ordning än hur de hittades – som i ovanstående tänkbara händelseförlopp – och samtliga säckar kan ha utplacerats inom ett kort tidsintervall, på samma kväll/natt.

 • Mindre risk att dumpa allt samtidigt. Vid dumpning med längre tids mellanrum finns risk att något uppstår som medför att polisen har ökad uppmärksamhet, eller rentav att säckarna hittas. I så fall är även det korta avståndet mellan dumpningsplatserna (1,7 km fågelvägen) en ökad risk, polisens uppmärksamhet är troligen större närmare första fyndplatsen än långt därifrån.
 • Mer sannolikt att gm söker sig till en mer avskild, inte mindre avskild, dumpningsplats om gm blir störd.
 • Den prydligt ihopvikta handduken vid dumpningsplats Karlbergsparken antyder att dumpningen var klar och avslutad. Den ihopvikta handduken antyder också att gm var en ordningsam person.

Några tidigare inlägg om Catrine da Costa-fallet

– Den ordningsamme gärningsmannen. (Bl.a. om handduken vid fyndplats 1).
– Sval och regnig sommar i Stockholm 1984.
– Fyndplats 1. Karlbergsparken. (Andra dumpningsplatsen).
– Fyndplats 2. Eugeniavägen. (Första dumpningsplatsen).

Bevisningen mot ‘Obducenten’ och ‘Allmänläkaren’

Bevisningen m.m. från 1988 redovisas här.

Notera att ingen av de två läkarna dömdes. Däremot ansåg tingsrätten det vara ställt utom rimligt tvivel att de hade styckat Catrine da Costa, men det brottet var preskriberat.
Skälet till att de friades gällande mord var dels att tingsrätten inte utom rimligt tvivel kunde fastställa att Catrine bragts om livet genom brott, den exakta dödsorsaken kunde inte fastställas. Men även om tingsrätten kunnat dra slutsatsen att Catrine bragts om livet så skulle man ändå ha friat dem därför att det var flera (2) gärningsmän (en icke unik situation i rättshistorien). Se mer ‘Citat ur domen’ nedan.

Anm: förutom att Obducenten och Allmänläkaren var åtalade för mord, alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död, så var även Allmänläkaren åtalad för grov otukt med barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig (sin dotter). Och Obducenten var även åtalad för misshandel (strypgrepp på en kvinna hösten 1983).

cdc-obduktionssal

Bevisning/Vittnesbevisning:

 • Fotohandlarkvinnans berättelse om fotografiernas inlämnande (bilder med en styckad kropp).
 • Fotohandlarmannens berättelse om fotografiernas inlämnande.
 • En kund i fotobutiken,  befann sig där då fotohandlarparet reagerade över nämnda fotografier.
 • Dagboksvittnet, vännen som Catrine da Costa hade berättat för om sin samvaro med två läkare och den enes dotter.
 • Dotterns uppträdande, bevittnat av flera personer, bl.a. personal på daghemmet och personal/utredare på sjukhus.
 • Dotterns mamma, vittnade om Allmänläkaren (hennes make) och Obducenten.
 • Rättsläkaren som obducerade Catrine och som bedömde att styckningen var av offensiv och sexualsadistisk karaktär, och att gärningsmannen/männen haft allmänna kunskaper i kirurgi och ortopedi och specialkunskaper i anatomi och obduktionsteknik.
 • En polis som sett Obducenten och Catrine tillsammans i tunnelbanan våren 1984.
 • 50 st prostituerade kvinnor identifierade Obducenten och uppgav att de träffat denne på Malmskillnadsgatan. Av dessa hade 23 kvinnor haft sexuella kontakter med Obducenten. Ytterligare 80 kvinnor “trodde” sig känna igen Obducenten. (Fotovisning företogs med 130 kvinnor, de flesta fick titta i ett album med 13 kända “torskar”. Totalt hörde polisen 188 kvinnor från M-gatan).
 • En botaniker, som bedömde att säckarna vid fyndplats 2 (som rapporterades 7 aug 1984) hade placerats där två månader tidigare plus/minus högst två veckor. (Se Citat ur domen).
 • Tre sakkunniga: en rättsläkare, en läkare, samt chefen för tekniska roteln. Deras utlåtande bedömdes av tingrätten ge stöd för att styckningen “inte helt igenom kunnat utföras av lekmän” (Se Citat ur domen nedan). Tingsrätten hade då även beaktat Socialstyrelsens utlåtande som till vissa delar skilde sig från övriga sakkunniga.
 • En djurskötare på rättsläkarstationen, samt en rättsläkare och dennes hustru, hade sett en obehörig – Obducenten – vid djuravdelningen, på annandag pingst (11 juni).
 • En kvinna som sett två män med en barnvagn och ett litet barn gå in i en byggnad en bit från rättsläkarstationen, sannolikt på annandag pingst 1984. Hon pekade ut läkarna som de män hon sett.
 • En kvinna som sett Obducenten tillsammans med Catrine i Gamla Stan 1982.
 • ……….

Anm: tingsrätten bortsåg från de två sista vittnena i ovanstående lista (som hade sett dem vid rättsläkarstation med barnvagn samt i Gamla Stan 1982), de tillmättes inte någon betydelse vid tingsrättens prövning av målet. (Sid 64 och 61 i domen juli 1988).

Forts följer…………

Citat ur domen 1988:

Senast möjliga dag då Catrine dog, enligt tingsrätten, sid 59:

Enligt tingsrättens mening kan [Botanikerns] vittnesmål läggas till grund för den bedömningen att Catrine da Costa dött senast den 21 juni 1984.

Ang. kunden i fotobutiken, sid 59:

Makarnas berättelse om denna händelse vinner sådant stöd av vad vittnet [Kund i fotobutiken] uppgett att tingsrätten finner styrkt att händelsen verkligen inträffat. Genom [Kundens] uppgifter har tidpunkten för händelsen kunnat bestämmas till den 21 juni 1984.

Notera att tingsrätten var öppna för möjligheten att Catrine dog senare än åklagarens beskrivning, så sent som den 21 juni 1984.

Att styckningen inte helt igenom kunnat utföras av lekmän, sid 61:

Det redovisade materialet utgör emellertid enligt tingsrättens mening ett starkt stöd för att styckningen inte helt igenom kunnat utföras av lekmän och för att det vid styckningen har brukats sådana eggverktyg son brukar användas vid obduktioner. Härtill kommer att makarna Schröders vittnesmål talar för att den styckning som de sett bilder av hade skett i sjukhusmiljö.

Ang. de två läkarnas skuld gällande styckning, sid 64:

Vid en samlad bedömning av det upptagna – främst [Fotohandlarparets] berättelse om fotografiernas inlämnande, Catrine da Costas egna uppgifter till [Dagboksvittnet] om sin samvaro med två läkare och den enes dotter, samt [Dotterns] uppträdande – finner tingsrätten, att det är ställt utom allt rimligt tvivel att de båda läkare och den lilla flicka, som Catrine da Costa talat om med [Dagboksvittnet], är identiska med [Obducenten], [Allmänläkaren] och [Dottern] samt att [Obducenten] och [Allmänläkaren] tillsammans och i närvaro av [Dottern] styckat Catrine da Costas kropp under pingsthelgen 1984 eller i anslutning till denna helg.

Avslutande formulering ang. styckningen, sid 67:

För fullständighetens skull bör läggas till att [Obducentens] och [Allmänläkarens] styckning av Catrine da Costes kropp är att betrakta som brott mot griftefrid. Åklagaren har emellertid inte väckt åtal för denne gärning, för vilken preskription inträdde sommaren 1986.

Motiveringen för frikännande gällande mord, sid 66-67 (min fetstil):

Många omständigheter talar alltså starkt för att Catrine da Costa blev bragd om livet genom brott, som är att bedöma som mord, eller genom brott, som är att bedöma som grov misshandel och grovt vållande till annans död. Emellertid kan enligt tingsrättens mening utredningen härom i målet inte sägas ha nått så långt att den saken kan sägas vara ställd utom varje rimligt tvivel. Redan detta gör att [Obducenten] och [Allmänläkaren] inte kan fällas till ansvar i målet för de gärningar som avses med åtalspunkten 2.

Det bör emellertid anmärkas att, även om tingsrätten på grundval av föreliggande utredning i målet skulle ansett sig ha kunnat dra slutsatsen att Catrine da Costa bragts om livet, så hade den utredningen inte gett tingsrätten tillräckligt underlag för ståndpunkttagande att det skulle vara ställt utom allt rimligt tvivel att den påstådda gärningen (alt. gärningarna) utförts gemensamt och i samråd mellan [Obducenten] och [Allmänläkaren] eller av den ene av dem. Det är följden av att två personer är inblandade. Även om det alltså i målet skulle ha utretts att Catrine da Costa bragts om livet, så skulle tingsrätten haft att frikänna dem. Åtalet i dess helhet skall således lämnas utan bifall.

Övrigt: Sagt och gjort av Obducenten (ej bevisning)

 • Obducenten antog att Catrin dog den 10 juni:
  “Det är ytterst rimligt att anta att da Costas död inträffat under söndagen den 10 juni, då det överensstämmer väl med total avsaknad av vittnesuppgifter efter kl. 10.30 den 10 juni 1984 samt vidare den påvisade låga koncentrationen av heroin i kroppen och uppgiften om da Costas heroininjicering hos arkitekt A. Det är [Obducentens] uppfattning.” (Gedda, sid 126-127).
 • Obducenten hade frågat sin svärmor om hon ville att hennes dotter skulle kremeras “vid sidan om”, på rättsläkarstation. Obducenten närvarade inte heller vid jordfästningen. Anm: obducentens fru hade hittats hängd, han hade misstänkts för mord.
  (Fingerade namn: Ann-Britt=svärmor, Anne-Catherine=Obducentens fru):
  “Därefter gick det inte lång tid innan hon kremerades. Det var Obducenten som ordnade med kremeringen.
  – Han frågade om han skulle fixa det “vid sidan om”, säger Ann-Britt. På rättsläkarstationen alltså. Men då satte jag mig emot. Jag blev arg och sa: Hon är ingen hund! Så gick Anne-Catherines pappa och hennes bror och ordnade med jordfästning.
  Platsen bestämdes av Obducenten. Det blev S :t Botvids kapell i Huddinge söder om Stockholm. Där spreds Anne-Catherines aska, i minneslunden.
  – Hade ni någon anknytning dit?
  – Nej, men hans mamma bodde i närheten.
  – Var närheten till hans mamma avgörande?
  – Så uppfattade jag det.
  – Var han med vid jordfästningen?
  – Nej. Han tyckte visst inte om kyrkan, som institution, han hade planer på att bli buddist eller något. Men jag reagerade inte. Jag hade slutat reagera vid det laget.” (Borgnäs, sid 255-256).
 • Obducenten övertygad om att Allmänläkaren hade styckat Catrine:
  “Obducenten uppgav i de första förhören att han, utifrån Barnets uppgifter, var övertygad om att Allmänläkaren var skyldig till styckningen av da Costa.”
  /…/
  H sa då att Obducenten uppenbarligen var övertygad om att Allmänläkaren på något sätt
  hade varit med vid styckningen, och Obducenten menade att detta var hans uppfattning utifrån två saker. Den ena var att det i Barnets berättelse hade framkommit alldeles för mycket för att hon skulle ha varit sinnessjuk eller påverkad av någon annan. Han trodde att det funnits något i berättelsen som faktiskt stämt. Det andra var att Allmänläkaren under detta förhör inte haft någon som helst rimlig förklaring, eller ens försökt prestera en tänkbar situation eller händelse som kunnat förklara vad som hade kunnat ge upphov till det som Barnet senare berättat. Han menade att det verkade som det hela inte tycktes bekomma Allmänläkaren.” (Styrlin-Nyberg)
 • ………

Sagt och gjort av Allmänläkaren:

………..

Info

 • Fotohandlarparet = makarna som drev den fotobutik i Solna där film med bilder föreställande en styckad kropp enligt uppgift lämnats in av Allmänläkaren för framkallning.
 • Dagboksvittnet = Kvinna som varit bekant med Catrine i 8-9 år (sedan 1975-76) och som förde dagbok.
 • Dottern = ‘Allmänläkarens’ dotter, som var 1,5 år då Catrine hittades död.

————
Anm: de flesta namn utom Catrines är anonymiserade.