Önskemål: komprimerad bevisöversikt

En domstolsdom kan bestå av många sidor och vara tidsödande att gå igenom. Ett förslag för att underlätta för läsarna är att komplettera domskälen med en komprimerad översikt av bevisen och hur de värderades av domstolen.

Att komprimerad bevisöversikt inte är obligatoriskt kan bero på att det medför ett visst merarbete för domstolen, och att man är ängslig för att läsare skall misstolka graderingen.

Domstolen kan använda liknande gradering som de dömande själva använder* internt under värderingens gång, eller annan gradering. Exempelvis: Inget, Mycket svagt, Svagt, Medelstarkt, Starkt och Mycket starkt bevis. Möjligen med fler skalsteg. Eller med siffror, t.ex. liknande NFC:s utlåtandeskala med nio skalsteg, eller annan sifferskala (t.ex. 0-5, 0-10, 0-100).

I en komprimerad bevisöversikt kan bevisen inklusive bevisvärderingen visas radvis, t.ex:
Fingeravtrycket på fönstret: Starkt.
Vittnesuppgiften Andersson: Medelstarkt.
… och så vidare för övrig bevisning i målet. Med siffror blir det ännu mer kompakt, t.ex. skala 0-10:
Fingeravtrycket på fönstret: 8
Vittnesuppgiften Andersson: 5
… osv.
I anslutning till den komprimerade bevisöversikten bifogas domstolens samlade bevisvärde som visar om domen når upp till “utom rimligt tvivel” och i så fall med vilken styrka (graden av eventuell överbevisning).

Typ av gradering och antal skalsteg skall förstås vara samma för alla domstolar.

Med en sådan sammanfattning får läsaren snabbt grepp om vad bevisningen består av och hur den värderades i ett visst mål av just den domstolen.
Nästa gång man man får ett domskäl händerna så får det gärna finnas en komprimerad bevisöversikt där. Fast det kommer det förstås inte att göra, åtminstone inte i närtid.


* Om intern gradering:
syftar på hur var och en i domstolen – av de som deltar i den dömande verksamheten – själva uttrycker sig för att bedöma/gradera varje bevis, för att komma fram till beslut om den tilltalade ska frias eller fällas.

[Sidan uppdaterad 24 januari 2018]